Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Sazebník úhrad

 

                              Sazebník úhrad za poskytování informací

                                                

Obec Kunžak stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění , tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“).

 

                                                           Čl. I.

                                   Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

                  a) jednostranná ………………………………         3,-- Kč

                  b) oboustranná ……………………………….         6,-- Kč

 1. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný)     3,-- Kč
 2. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 3. V případě informací, obsažených v publikacích a tiskovinách, vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

Čl. II.

                                   Náklady na opatření technických nosičů dat

            Náklady za opatření technických nosičů dat (disketa, CD, DVD, přenosná paměť)

 budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

                                                                       Čl. III.

                                   Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.. Náklady na balné účtovány nebudou
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

Čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 220,-- Kč, odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu na rok 2023. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek, připadajících na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

 

 

 

Čl. V.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů, spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí informace.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet obce č. 600379309/0800.
 4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2023.
 5. Sazebník byl vydán starostou obce Kunžak dne 01.01.2023

 

 

V Kunžaku dne 01.01.2023

 

 

AKTUALITY

19.06.2024
Beseda o Libanonu
19.06.2024
Odstávka elektrické energie
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě