Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Výpůjční řád

Obecní knihovna v Kunžaku půjčuje odbornou i krásnou literaturu, denní tisk a časopisy v prostorách knihovny i mimo knihovnu. Výpůční doba je 1 měsíc za těchto podmínek:

Článek I.

  1. Při půjčování knihovních jednotek vstupují knihovna a občan — čtenář do občansko-právního vztahu, ze kterého vznikají práva a povinnosti upravené občanským zákoníkem č. 40/64 Sb.
  2. Právo půjčovat si z obecné knihovny má každý registrovaný čtenář knihovny, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu.

Článek II.

Čtenář obdrží po předložení občanského průkazu a podepsání přihlášky čtenářskou legitimaci, která ho opravňuje k půjčování informačních pramenů knihovny. Občanský průkaz u dětí nahrazuje podpis rodičů na přihlášce. Čtenář je povinen ohlásit ztrátu čtenářské legitimace. Vystavení duplikátu je zpoplatněno.

Článek III.

  1. Knihy i časopisy se půjčují na dobu jednoho měsíce. Potřebuje-li čtenář výpůjční dobu prodloužit, požádá před uplynutím měsíční lhůty o její prodloužení. Prodloužení výpůjční lhůty lze u dané publikace provést nejvýše dvakrát, pokud už knihu nemá rezervovaný jiný čtenář. Při nedodržení výpůjční doby účtuje knihovna popletek z prodlení po uplynutí výpůjční doby (bez písemného upozornění). Po uplynutí stanovené doby je sankční poplatek automaticky vybírán při vrácení knih a časopisů.
  2. Knihovna zprostředkovává výpůjčky odborných publikací z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Za tuto službu zaplatí čtenář poštovné (dle platného ceníku České pošty).
  3. Čtenář zodpovídá za ztrátu nebo poškození zapůjčených informačních pramenů, které bude zjištěno při jejich vrácení. Čtenář je povinen poškozenou nebo ztracenou publikaci nahradit zachovalým výtiskem téže publikace nebo ji zaplatit. Pokud již není možno publikaci zakoupit, může být náhrada stanovena až do ceny fotokopie. Odnětí knihovní jednotky z knihovny bez příslušného záznamu o výpůjčce se pokládá za zcizení.
  4. Čtenář je povinen oznámit výpůjčnímu oddělení každou změnu adresy nebo ukončení studia.
  5. Knihovna zajišťuje veřejnosti (čtenářům i návštěvníkům) přístup k internetu. Podmínky připojení  jsou uvedené v provozním řádu internetu.
  6. Knihovní jednotky se půjčují též institucím. Čtenářská legitimace se vystavuje na jméno odpovědného zástupce, který musí dodržovat všechna ustanovení tohoto výpůjčního řádu.

Článek IV.

Čítárnu knihovny (čítárenské koutky) mohou navštěvovat i občané, kteří nejsou registrovanými čtenáři knihovny za předpokladu, že budou plnit zásady provozu a dbát pokynů zaměstnanců . Při porušení těchto zásad mohou být návštěvníci vyzváni, aby knihovnu opustili a může jim být nadále přístup do knihovny zakázán.

Článek V.

Práva a povinnosti čtenářů zanikají odhláškou (vrácením čtenářské legitimace), odnětím čtenářské legitimace čtenáři při nedodržení ustanovení tohoto výpůjčního řádu z jiných závažných důvodů.

V Kunžaku dne 28.4.2017

Stáhnout Výpujční řád si můžete ZDE

AKTUALITY

28.06.2024
Knihovna o prázdninách
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě