Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Jednací řád zastuptielstva obce Kunžak

Zastupitelstvo obce Kunžak se podle § 96 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  u s n e s l o  na tomto svém jednacím řádu.

Čl. I

l. Obecní zastupitelstvo se řídí ustanoveními zákona o obcích č. 128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů  a doplňujícími nařízeními a zákony.


2. Pravomoci obecního zastupitelstva: /§ 84  zák.č. 128/2000 Sb./


Obecnímu  zastupitelstvu je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje obce

b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně

    závaznou vyhláškou

c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich

    zřizovací listiny

f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské  

    listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již

    založených právnických osobách

g) delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec

    majetkovou účast

h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec

    majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání

i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce

    a o slučování obcí

l) stanovit počet členů rady obce

m)volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce(radní) a

   odvolávat je z funkce

n) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

o) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce

p) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce, stanovit počet

    členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat

    a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce

r) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce

s) zřizovat a zrušovat obecní polici

t) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce

u) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství

v) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce

x) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce

y) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy

    zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů

  

Obecnímu zastupitelstvu nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, s výjimkou věci, uvedené pod písmenem b/.


3. Pravomoci zastupitelstva, jinak vyhrazené radě obce:

a) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti.

b) vydávat nařízení obce

c) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení

    obecního úřadu /§109, odst. 2/

d) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách

e) přezkoumávat na základě podnětů opatření, přijatá obecním úřadem v samostatné

    působnosti a komisemi.       

           

                                                           Čl. II

                                               Svolání jednání

l. Zastupitelstvo se schází dle potřeby, zpravidla l x za měsíc. Zasedání zastupitelstva svolává starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva. Požádá-li o to alespoň 1/3 členů zastupitelstva,  hejtman Jihočeského  kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.

2. O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje úřad občany alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva a to vyvěšením na úřední desce města, případně dalším vhodným způsobem

3. Pozvánky s návrhem programu, určeným k projednání v zastupitelstvu, musí být členům zastupitelstva  doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání.

 

                                                           Čl. III

                                   Příprava a zasedání zastupitelstva

l. Přípravu a program zasedání zastupitelstva organizuje a materiály k jednání připravuje starosta s pracovníky obecního úřadu a předsedy výborů a komisí.

2. Návrhy záležitostí k projednání na zasedání zastupitelstva předkládají členové zastupitelstva starostovi,  výbory zastupitelstva písemně na zasedání zastupitelstva nebo starostovi. Občané ve smyslu § 16, odst. 2, písm. f/ zákona podávají požadavky k projednání písemně prostřednictvím obecního úřadu.

3. Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastnit se celého zasedání, jinak se omluví starostovi nebo zástupci starosty s uvedením důvodu.


                                                           Čl. IV

                                               Program zasedání

l. Program zasedání zastupitelstva předkládá ke schválení předsedající. O předloženém návrhu programu jednání či o námitkách proti němu nebo návrzích na doplnění rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

2. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o skutečnostech, které byly zařazeny do programu a o návrzích, s jejichž zařazením do programu vysloví zastupitelstvo souhlas, s výjimkou skutečností, projednávaných v bodě „diskuse, interpelace“,

3. Do bodu „diskuse, interpelace“ nelze zařadit projednání dotazů, připomínek a podnětů, jejichž řešení vyžaduje bezprostřední přijetí usnesení zastupitelstva.

4. Předsedající vyhlašuje přestávku zpravidla po 2 hodinách zasedání zastupitelstva a vždy před bodem „diskuse, interpelace“ .                                                           Čl. V

                                        Průběh zasedání zastupitelstva

1. Zasedání řídí starosta nebo jeho zástupce. Jednání zahajuje ve stanovenou dobu. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zahájí předsedající zasedání nejpozději do 30  minut po stanovené době. Není-li při zahájení  přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a náhradní svolá do 15 dnů.


2. Předsedající určí dva ověřovatele zápisu. Následně sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání. Zápis se pokládá za ověřený, pokud proti němu nebyly podány námitky. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo a to po vyjádření ověřovatelů zápisu. Poté předsedající předloží návrh programu k projednání a schválení.


3. Předsedající na úvod projednávaného bodu programu seznámí stručně a výstižně s jeho obsahem nebo k tomu vyzve kompetentní osoby. V rozpravě, která probíhá ke každému bodu programu po jeho uvedení, může vystoupit každý oprávněný účastník.


4. Oprávněným účastníkem je každý občan obce, starší 18 let podle § 16, odst. 2 zákona, fyzická osoba starší 18 let, která vlastní na území obce nemovitost podle § 16, odst. 3 zákona, cizí státní občan podle § 17 zákona a čestný občan obce podle § 36, odst. 1 zákona/dále jen občan/ a dále člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec,  a zástupce orgánů

Jihočeského kraje podle § 93, odst. 3 zákona /dále jen představitel veřejné správy /.


5. Občan a představitel veřejné správy je povinen prokázat své oprávnění starostovi nebo jím pověřenému zaměstnanci obce nejpozději před projednávaným bodem, k němuž chce vystoupit.


6.Občan se může přihlásit k rozpravě k projednávanému bodu programu nejpozději před zahájením jeho projednávání u starosty nebo zapisovatelky. V okamžiku zahájení rozpravy k projednávanému bodu programu jim předsedající udělí přednostně slovo v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili.


7. Po jejich vystoupení se mohou do rozpravy hlásit opakovaně členové zastupitelstva, kteří se přihlašují zvednutím ruky v průběhu rozpravy.


8. Představiteli veřejné správy je slovo uděleno vždy, když o to požádá.

Zastupitelstvo může na návrh člena zastupitelstva hlasováním rozhodnout o vystoupení dalších osob nebo opakovaném vystoupení občana.


9. Doba jednoho vystoupení oprávněného účastníka na jednání zastupitelstva se omezuje na maximálně 5 minut a u předkladatele na 10 minut. Na základě návrhu oprávněného účastníka rozhodne zastupitelstvo  o případné změně výše uvedených

časových limitů.


10. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti na zasedání zastupitelstva mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci/střet zájmů/, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávání dané záležitosti. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

                                                          

                                                           Čl. VI.

                                                        Hlasování

l. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.


2. K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí, nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce


3. Vyžaduje-li  povaha rozhodnutí, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých částech navrženého usnesení k bodu programu, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.


3. Pokud byly uplatněny protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o nich, a poté o ostatních částech návrhu.


4. V případě, že je předložen návrh usnesení ve variantách, hlasuje zastupitelstvo o variantě, doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhů se hlasuje o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.


5. Jestliže žádný předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve volební strany, které mají zastoupení v zastupitelstvu, aby po domluvě jmenovaly po jednom zástupci do tohoto řízení a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohadovacího řízení se dále může zúčastnit předsedající. Po ukončení dohadovacího řízení  předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva.

Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nedojde-li k dohodě, návrh zůstává neschválen a pokračuje se dalším bodem   schváleného programu zasedání.

6. Hlasování se provádí zpravidla veřejně. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Zjištění výsledku hlasování zajišťuje pověřený pracovník. Výsledek hlasování oznámí předsedajícímu k vyhlášení. O jiném způsobu hlasování rozhodne zastupitelstvo.                                                           Čl. VII.

                                        Dotazy, připomínky a podněty

l. Členové zastupitelstva mají právo při výkonu své funkce vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, výbory zastupitelstva a představitele organizací, zřízených obcí, případně jejich zástupce.

2. Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá přímo předsedající, nebo požádá odpovědného pracovníka Obecního úřadu. Na požádání člena zastupitelstva a rovněž na připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetřit nebo provést určité opatření, musí být odpovězeno písemně v nejkratší době, nejdéle do 30 dnů.

3. Uplatněné dotazy na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise.                                                           Čl. VIII.

                                     Zajištění nerušeného průběhu zasedání

l. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací místnosti rušitele zasedání, který není členem zastupitelstva.

2. Překročí-li řečník časový limit, odebere mu předsedající slovo.                                                           Čl. IX.

                                          Ukončení zasedání zastupitelstva

l. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. 

2. Předsedající ukončí zasedání, jestliže při zahájení není přítomna  nadpoloviční většina členů zastupitelstva, poklesne-li v průběhu zasedání počet členů pod tuto hranici nebo vyskytly-li se skutečnosti, bránící projednání všech bodů programu jednání. V těchto případech svolá zasedání znovu do 15 dnů.                                                           Čl. X.

                         Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

l. O průběhu zasedání se pořídí zápis. Zapisovatele a dva ověřovatele zápisu určuje předsedající a zápis rovněž podepisuje. K zápisu se přikládá vlastnoručně podepsaná listina přítomných a písemně podané návrhy a dotazy.

Zápis obsahuje:

- den a místo zasedání

- hodina zahájení a ukončení

- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

- schválený program jednání

- obsah vystoupení se jmény řečníků

- výsledky hlasování

- podané dotazy a návrhy

- schválené znění usnesení

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva měly stát součástí zápisu.

2. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání a podepisují jej starosta, nebo

zástupce starosty, předsedající a určení ověřovatelé.

Po podepsání je zápis uložen v kanceláři starosty k nahlédnutí.

3. Plnění usnesení zasedání obecního zastupitelstva kontroluje nejbližší následné

zasedání.

                                            


                                                           Čl. XI.

                                               Závěrečná ustanovení

l. Zastupitelstvo obce Kunžak si vyhrazuje právo provést změnu tohoto jednacího řádu.

2. Zastupitelstvo obce ruší jednací řád, schválený usnesením 1. zastupitelstva obce Kunžak ze dne 14.11.2002

3. Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Kunžak na svém 9. zasedání

dne  22.5.2003.

4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

     Ing. Vladimír Šamal                                   Jaroslav Čapek                                       

        místostarosta                                              tarosta

         

 

AKTUALITY

19.06.2024
Beseda o Libanonu
19.06.2024
Odstávka elektrické energie
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě