Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Poplatek za svoz odpadů

Poplatek za svoz odpadů je v roce 2022 stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Kunžak č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 800,- Kč za osobu trvale žijící a 800,-Kč za objekt určený k rekreaci.
Úhradu poplatku je možné provést bezhotovostně na účet obce č. 600 379 309/0800, s variabilním symbolem, který vám bude sdělen na telefonním čísle 384 399 101. Na obecním úřadu Kunžak je možná platba pouze v hotovosti (nelze platební kartou).


Pravidla osvobození či úlev od místního poplatku za komunální odpad

Na základě oznámení (viz formulář) a po doložení patřičných dokladů si mohou dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v platném znění (dále jen „vyhláška“) čl.7 odst.1  o osvobození či úlevu od poplatku požádat tito občané:
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je  

  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku

Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů uvedených v čl.7 odst. 1 je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Skutečnost zakládající nárok na osvobození, která nastala až po 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku. Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 7 odst.1. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození od poplatku, je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly. V případě nejasností se můžete informovat na tel čís. 384 399 101, či osobně na Obecním úřadu v Kunžaku. Veškeré informace jsou k dispozici na internetové adrese www.kunzak.cz.
Tiskopis „Oznámení nároku na osvobození“ je k dispozici v sekci "Dokumenty ke stažení".

AKTUALITY

obrázek k článku: Adventní trhy
09.11.2022
Adventní trhy
obrázek k článku: Betlémské světlo
09.11.2022
Betlémské světlo
obrázek k článku: Pomoc- při finanční tísni spojené s růstem cen energií
17.03.2022
Pomoc- při finanční tísni spojené s růstem cen energií
obrázek k článku: Vyúčtování likvidace odpadů za rok 2021 a 2022
01.03.2021
Vyúčtování likvidace odpadů za rok 2021 a 2022
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě